Skip to main content
 首页 » 主题曲

《云中歌》插曲《蒹葭》歌词

3年前 (2015-10-27)1673

电视剧《云中歌》剧中插曲:

插曲3:蒹葭

演唱:刘芳

歌词:

昔我往矣 杨柳依依

今我来思 雨雪霏霏

蒹葭苍苍 白露为霜

所谓伊人 在水一方

溯洄从之 道阻且长

溯游从之 宛在水中央

蒹葭萋萋 白露未晞

所谓伊人 在水之湄

溯洄从之 道阻且跻

溯游从之 宛在水中坻

蒹葭采采 白露未已

所谓伊人 在水之涘

溯洄从之 道阻且右

溯游从之 宛在水中沚